สถานีตำรวจภูธรไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์. 032-499425 โทรสาร.032-499436
หน้าแรกผู้บริหารประวัติสถานีแผนที่ / ที่ตั้งติดต่อเราหน่วยงานสังกัด ภ.7  

ประวัติโดยย่อ

                                      สถานีตำรวจภูธรไร่สะท้อน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 ด้วยงบประมาณจากสำนักงานรับความช่วยเหลือสหรัฐอเมริกา (ยูซ่อม ) สร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ โดยมีนายเย็น บวบเมือง เป็นผู้ยกที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 200 ตารางวา ให้กรมตำรวจสร้างเป็นที่พักสายตรวจตำบลของสถานีตำรวจภูธรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และได้รับการยกฐานะตามลำดับดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2511 ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งให้มีชื่อสถานีตำรวจภูธรตำบล เขตอำนาจรับผิดชอบ พื้นที่การปกครองและให้อยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มี จ.ส.ต. หรือ ด.ต. เป็นหัวหน้า ดังนี้
1. จ.ส.ต.ผิน คนมี แต่ปี พ.ศ. 2512
– 2518
2. จ.ส.ต.เจริญ นิ่มวาศ แต่ปี พ.ศ. 2518
– 2520
3. ด.ต.ผิน คนมี แต่ปี พ.ศ. 2520
– 2527
4. ด.ต.เย้ย เวชโอสถ แต่ปี พ.ศ. 2527
– 2530

และต่อมาได้รับการยกฐานะให้มี รอง สว. เป็นหัวหน้า ดังนี้
1. ร.ต.อ.บุญชู กองโภค แต่ปี พ.ศ. 2530
– 2538
2. ร.ต.อ.เปี๊ยก ภู่ยินดี แต่ปี พ.ศ. 2539
– 2541
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 ได้รับการยกฐานะให้มีอำนาจการสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับสารวัตร
ปกครองบังคับบัญชา

ตั้งอยู่ที่บ้านวัดตึก หมู่ 6 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จึงใช้ชื่อย่อของตำบลในขณะนั้นเป็นชื่อสถานีตำรวจ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขต แบ่งตำบลไร่สะท้อน
ออกเป็น 2 ตำบล โดยมีตำบลห้วยลึกเพิ่มขึ้น สถานีตำรวจภูธรตำบลไร่สะท้อน จึงตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
มีสารวัตร เป็นหัวหน้าตามลำดับ ดังนี้
1. พ.ต.ท.ชลิต ระเวง แต่ปี พ.ศ. 2541- 2545
2. พ.ต.ท.สามารถ เพียรชอบ แต่ปี พ.ศ. 2545
– 2547
3. พ.ต.ท.สมเกียรติ แสวงสุข แต่ปี พ.ศ. 2547
– 2547
4. พ.ต.ท.จักรทิพย์ พาราพันธกุล แต่ปี พ.ศ. 2547
– 2547
5. พ.ต.ท.ตรีพล สุขสี แต่ปี พ.ศ. 2547
– 2548
6. พ.ต.ท.ธีระ สิงห์ประเสริฐ แต่ปี พ.ศ. 2548
– 2548 ( รักษาราชการแทน )
7. พ.ต.ท.มนตรี อนุชา แต่ปี พ.ศ. 2548- 2550
8. พ.ต.ท.ฉัตรชัย รังสิมันต์ แต่ปี พ.ศ. 2550
– 2551
9. พ.ต.ท.ธีรยุทธ เกตุมั่งมี แต่ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน
ปี 2550 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ด้วยงบประมาณ จำนวน 6,990,000 บาท โดยเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 แล้วเสร็จวันที่ 26 มีนาคม 2551 และเริ่มเข้าอยู่เมื่อเดือน พฤษภาคม 2551